بی صدا...

سکوت خستگی از شونه های بی پناهم عبور می کنه و گرداگرد جسمم از اخرين ديدار کسی ياد می کنه که سالهای ساله به فراموشی اقاقيهای باغچه سپرده شده ...شايد بيش از هزار سال ...بعد در لحظه ای به وسعت ترديد ثانيه ها زنجيرهای بی اعتمادی محض به  پاهای زخمی و پر دردم پيوند می خورن .بغض ميون حصار بی کسی چشمهای از ياد رفته کسی فرياد می زنه و من از شرم نگاه های منتظر به راه ؛گاه گاه هوای تازه بهار رو بهونه می کنم تا خلوت دوری عشقم رو بی صدا گريه کنم ...

/ 6 نظر / 9 بازدید
رامين

بي صدا گريه نکن نيلوفر قشنگ من ..

بهنوش

نيلوفر سلام ...بابا وبلاگ... خوب می نويسيها ..

ياسمن

اينجا حسابی خانوادگی شده ديگه نه !؟ نيلوفر جون تولد شهرنازت مبارک ...اميدوارم هميشه اينقدر قشنگ بنويسی گل من ...

شادی

نیلوفر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خیلی بدجنسی حالا که من دیگه نمی نویسم تو شروع کردی بی معرفت

شادی

اولين بار هم توی بهار نوشتی خانوم منو ببخش که نمی تونم نظرهايی به قشنگی نظر خودت بذارم آخه يه کمی هم هول کردم

نسرين

جيگرتو خام خام ديگه برام نه ميل بزن نه زنگ بزن نه حرف بزن اخه رفتم دکتر گفته قند دارم نبايد پيش تو عسلی باشم