قرار ما ...

چيزی راپنهان کرده ای

که تمام دنيا حسودی اش را می کنند...

وچشمها پر پرمی زنند برای ديدن اش ...

قرار ما اين نبود

قرار ما دستهای گندمی تو بود.

هديه ای برای تمام فصلها ...

قرار ما چشمهای بارانی من بود

همانها که می گفتی هيچ کجای دنيا پیدايشان نکردی ...

حالا اما ...

نه تو چشمهای مرا داری

نه من دستهای  تورا ....

هر روز به اتفاق غروب

برمی گردم از ميعادگاه

با سبدی شعر که از خيالت بافته ام ...

01.gifويرايشش کردم .ممنون از تذکرت بهنوشم ...

/ 6 نظر / 6 بازدید
شهياد....برای نيلوفريترين نيلوفردنيا ...

خواستم خواهش کنم جواب يکی از ميلهامو بدی ديدم بی فايده ست چون بچه های ديگه هم خواسته بودن جواب ندادی ...فقط خواستم بگم نيلوفری ترين نيلوفر دنيا که نوشتی روزگاری دور دل نوشته هاتو برای کسی ميل می کردی که هيچ وقت نگفت اونها رو می خونه يا نه ! تو امروز با اون دوست گمشده ای که فراموشت کرد و ساده از کنار دلتنگيهات گذشت چه فرقی داری ؟ تو که ساده تر از اون دوست گمشدت از کنار دلتنگيهای ادمها می گذری ...من اما هيچ وقت ياد نگرفتم ساده بگذرم از کنار دلتنگی ادمها ...حالا حس ميکنم تمام نوشته هات فقط شعار بودن همين ...ننويس برای دل شهياد که تا به حال بيشتر از صدتا ميل بی جواب داشته ...فقط بدون که شهياد هميشه به ياد نيلوفری ترين نيلوفر دنيا که اين همه قشنگ می نوشت خواهد بود ...اميدوارم تا هميشه نيلوفر ايرانی بمونی ...ساده هم نگذری از کنار دل ادمها ...

شراره

ميگم نيلوفر اين اقا شهياد چقدر عشقولانست ...

افتاب کوچولو

چه قشنگ می نويسی . من هيچ وقت بلد نبودم قشنگ بنويسم...راستی ميلمو خوندی ؟؟؟

مداد صورتی

صبح که اومدم اينجا سرم گيج رفت. چند تا از اين پست فرستاده بودی؟ هرچند تا شمردم تموم نشد هيچکدومش هم نظردونی نداشت

مداد صورتی

بابا نيلوفر اين آقا شهياد کيه که اينقدر عشقولانه می نويسه؟ تو رو خدا يه ميلشو جواب بده

مداد صورتی

قرارتان نيلوفر دستهای گندمی تو بود؟ پس برای خاطر همين است که نوشته هايت مزرعه های گندم را به ياد آدمی می آورد؟ ها ؟ همين است؟ راستش را بگو نيلوفرين! چه چيزی را پنهان کرده بود که تمام دنيا حسرت داشتنش را داشت؟ چشمهای خودش را يا دستهای تو را؟ چشمهای او ارزش پنهان شدن نداشت. چيزی که پنهانش کنی همه دنيا هم در حسرتش بماند هيچ فايده ای ندارد. چون نيست. مگر نه اين است؟